Het pomphuis op de Herentalse Vaart in het Rivierenhof

Onze penningmeester Wilfried Patroons vond in zijn archief onderstaand stukje over het in onbruik geraakte pomphuisje in het Rivierenhof. Het werd geschreven door Stella Van Hofstraeten – Dienst publiekswerking -Porvinciale Groendomeinen Regio Antwerpen.

Lange tijd wist men bij het Rivierenhof zelf niet meer waarvoor dit Pomphuisje, aan de oever van de Herentalse Vaart, precies diende. Een artikel uit Het Handelsblad van 3-4 december 1955 geeft hierover opnieuw wat duidelijkheid.

Het artikel leert ons dat het pomphuisje voor de oorlog gebouwd op de oever van de Herentalse Vaart  om water uit het Schijn te kunnen overhevelen naar de Herentalse Vaart. De Herentalse Vaart zorgde oorspronkelijk, via  drie aftappingspunten, voor  de voeding van de vijvers in het Rivierenhof. Een eerste aftappingspunt bevoorraadde de grote visvijver, een tweede de roeivijver en een derde de parkvijver die dan op zijn beurt alle kleine beken en vijvers van het oude park spijst.

Bijpompen

Maar omdat het peil van de Herentalse Vaart tijdens de laatste jaren onrustwekkend laag bleef, moest men dat kunstmatig verhogen. Een rechtstreekse voeding van het park met Schijn wat er was niet mogelijk omdat de bedding van het Schijn veel lager ligt dan deze van de vijvers, zodat het Schijn daarmee geen enkel rechtstreeks contact heeft.

Het voedingssysteem via de Herentalse Vaart werd al zeer veel vroeger t oegepast. Tijdens het aanleggen van de riolen van de voedingspunten bij de aanleg van het pomphuis, heeft men een zeer oude riool aangetroffen die gevormd was met  uitgeholde boomstammen,  die op vernuftige wijze in elkaar geklonken  waren. Die leiding was vele honderden meters lang en bevoorraadde de parkvijver.

In het artikel in 1955 klaagt men aan dat het pompstation nutteloos is geworden door de vervuiling van het Schijnwater v66r het Park, veroorzaakt  door rioolwater uit de gemeente Wijnegem en van afvalwater uit een in Oelegem opgerichte kaarsenfabriek.

lntussen werkt het pomphuis al lang niet meer. Door de aanleg van de autostrade in 1958 werd de waterhuishouding van de Herentalse Vaart volledig lamgelegd. Ze werd afgekoppeld van het Schijn, delen werden gedempt en verlegd. Een verdere uitdroging lijkt haar lot. (Foto: Walter Van den Eynde, februari 2020)